Hledat Kontakt Úvodní strana
UNI-TOP

Tepelná čerpadla

Naše firma nabízí poradenství, prodej a montáže tepelných čerpadel s vysokou kvalitou a životností.

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla se v zahraniční využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let, a proto lze s jistotou říci, že se nejedná o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Vysoká počáteční investice je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady.    Více .... Tepelné čerpadlo ....

Princip tepelného čerpadla


Tepelná čerpadla VZDUCH – VODA

Získávají energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota klesne až na -15°C. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na vyšší teplotu až +50°C. Teplo předané v Ovládání Siemenstepelném čerpadle do topné vody je tedy možné následně využít pro vytápění. Elektrická energie je spotřebovávána jen na pohon kompresoru a ventilátoru tepelného čerpadla. To tvoří jen třetinu až čtvrtinu energie, kterou vám tepelné čerpadlo dodá pro ohřev topné vody, zbylé 2/3 až 3/4 energie získá z okolního vzduchu. Proto je možné ušetřit zhruba 2/3 až 3/4 energie potřebné na vytápění.

U většiny typů námi dodávaných tepelných čerpadel je možnost plnohodnotného ovládání přes PC (přes internet). Můžete nastavovat a kontrolovat TČ kdekoli na světě.

Tepelná čerpadla XPOWER vzduch-voda s frekvenčním měničem.

Jediné tepelné čerpadlo vzduch-voda s řízeným výkonem na trhu v Evropě !!!

Díky jedinečnému řízení a regulaci technologie založené na frekvenčním měniči toto tepelné čerpadlo umožňuje plynulou regulaci topného/chladicího výkonu v rozsahu cca 30-100%.

Carrier 38VYX

  • Úspora elektrické energie, zvýšení topného faktoru, zjednodušení celého systému a výrazně vyšší spolehlivost proti konvenčním tepelným čerpadlům = nižší provozní náklady.
  • Není nutná akumulační nádoba v systému = zlevnění a zjednodušení topné soustavy.
  • Tepelné čerpadlo s frekvenčním měničem lze dimenzovat na větší výkon než jsou tepelné ztráty vytápěného objektu z důvodu zvýšení topného faktoru v přechodném období. Elektronika frekvenčního měniče správný topný výkon nastaví automaticky a díky tomu kompresor pracuje ve výrazně lepších podmínkách. Vlivem tohoto se značně zvyšuje průměrný topný faktor, zařízení je podstatně tišší i úspornější. Úspora se může pohybovat až kolem 40% proti tradičním systémům tepelných čerpadel.

Graf inverteru

Tepelná čerpadla voda – voda

Tepelné čerpadlo voda - vodaPro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna.

Kdo má takové podmínky, dává většinou systému voda - voda přednost. Vybudování zdroje většinou totiž nebývá finančně náročné (většinou studna existuje).

Varianta studna

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s. Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.

Varianta řeka, rybník, ...

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobě nižší než 5°C, což znemožňuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta reky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs.

Takovéto využívání musí povolit Správce toku, kterým bývá povodí, do kterého spadá daný vodní tok, nebo Meliorační správa či Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášť.

Tepelná čerpadla země-voda bez frekvenčního měniče

U tepelných čerpadel země – voda máte na výběr, buď tepelnou energii získáte pomocí zemní sondy a nebo prostřednictvím zemního kolektoru, který se nainstaluje do hloubky asi 1,5 m. V obou případech tepelné čerpadlo pokryje celkovou energetickou spotřebu domácnosti i během chladných dní.

Tepelné čerpadlo země - voda

Inverterová tepelná čerpadla země - voda

Hlavní efekty inverterové technologie jsou v úsporách elektrické energie ( v rozsahu kolem 10% ), zvýšení topného faktoru, zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti.

Inverteru nevadí změna průtoku topné vody tepelným čerpadlem. Tím odpadá nutnost termohydraulického rozdělovače a akumulační nádoby. Výpadek akumulační nádoby u tepelného čerpadla vzduch/voda se však musí posuzovat individuálně a to zejména z hlediska potřeby odtávání.

Tepelné čerpadlo země - voda Tepelné čerpadlo se obvykle dimenzuje na 70 - 100% tepelné ztráty objektu. Zvláště v přechodném období dochází k častému cyklování tepelného čerpadla, kdy kompresor pracuje vždy na 100% výkonu. Použitím inverteru dochází k podstatnému snížení cyklování a kompresor prakticky nevypíná. To je umožněno tím, že řídící systém přizpůsobí výkon kompresoru aktuálnímu požadavku vytápěného objektu. Z hlediska životnosti je pro každý kompresor limitní počet cyklů zap/vyp. Díky inverteru je četnost těchto cyklů výrazně redukována. Tím dochází k prodloužení životnosti kompresorů.

Průměrná tepelná ztráta vytápěných objektů během otopného období se obvykle pohybuje okolo 50% její jmenovité hodnoty. Tepelné čerpadlo vybavené inverterem tedy pracuje průměrně na 50% svého výkonu. Jelikož jsou tepelné výměníky dimenzovány na 100% výkonu, dochází vlastně k jejich předimenzování a kompresor pracuje v lepších podmínkách, než při maximálním výkonu. Vlivem tohoto předimenzování se zvyšuje průměrný topný faktor. Použitím inverteru je automaticky používán rozměrově menší kompresor, protože běžný rozsah kmitočtů je 30 až 100 (někdy až 120) Hz, přičemž standardní kompresor pracuje na 50Hz.

Neváhejte a poraďte se o alternativním zdroji geotermální energie. Tuto technologii Vám dodá specialista v oboru fa. UNI-TOP je zde pro Vás:

 
Mobil: 777 298 959
773 592 659
 
E-mail: info@uni-top.cz
obchod@uni-top.cz
support@uni-top.cz
 
Web: www.uni-top.cz

Tepelná čerpadla
Thajsko