Hledat Kontakt Úvodní strana
UNI-TOP

Kotle na biomasu

Dokonalé zplynování, omezení dehtování, kondenzace spalin a téměř bezezbytkové hoření s minimálním obsahem škodlivin ve spalinách - Naše firma nabízí poradenství, prodej a montáže kotlů na biomasu nebo jiná tuhé paliva.


Za biomasu označujeme veškerou organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy a hmotu živočišného původu. V oblasti energií je tímto pojmem označována pouze rostlinná biomasa využívaná pro energetické účely jako obnovitelný zdroj energie.

PeletyJsou to právě obnovitelné zdroje energie, které hrají v energetických koncepcích vyspělých států, zejména v zemích Evropské unie, stále větší roli. Příčin můžeme uvést hned několik, od snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů a tím snižování emisí skleníkových plynů a tím naplnění Kjótského protokolu, až po strategické hledisko energetické soběstačnosti. Kjótským protokolem se země, které ho ratifikovaly, zavázaly snížit emise skleníkových plynů.

Česká republika se zavázala zvyšovat podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na její celkové výrobě. Do roku 2010 by tento podíl měl představovat 12,5% a do roku 2020 dokonce 20%. V současné době podíl energie z obnovitelných zdrojů v Česku zhruba je 2,5%. biomasaPoužívání alternativních zdrojů, které jsou v současné době většinou dražší, může být přitom za rok a čtvrt levnější. Česká republika se zavázala k přijetí tzv. „uhelné daně“, která má znevýhodnit užití právě neobnovitelných zdrojů a cíleně dát impuls k rozvoji a podpoře zdrojů obnovitelných(např. kotle na biomasu).

Kotle na biomasuStát se snaží podporovat používání obnovitelných zdrojů také u fyzických osob a domácností. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje každý rok státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto programu poskytuje také domácnostem dotace na podporu investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné i na zřízení zařízení na vytápění a ohřev pomocí biomasy. Je nutné si uvědomit, že prostředky na dotace jsou omezené. Tudíž v případě, že máte zájem o dotaci na kotle na biomasu, důsledně sledujte termíny podání žádostí. Dá se ovšem předpokládat, že v rámci plnění výše zmíněných závazků vůči EU se bude podpora podobných programů zintenzivňovat.

Kotel na biomasuPřed rozhodnutím použít jako zdroj tepla kotel na biomasu, je nutné mít zajištěný dostatečný přísun paliva. S ohledem na kvalitu dostupného paliva (zemědělské odpady, lesnické odpady, prořezy, cílené pěstění rychle rostoucích dřevin, nákup pelet) je nutné potom zvolit příslušnou technologii kotle, popřípadě zvolit správnou technologii úpravy získaného paliva (štěpkovače, atd.).Z vypočtené roční spotřeby tepla je třeba určit roční spotřebu paliva a podle toho objemy skladovacích prostorů paliva v závislosti na intervalu jejich zásobování.

Neváhejte a poraďte se o zdroji tepla. Tuto technologii Vám dodá specialista v oboru fa. UNI-TOP je zde pro Vás:

 
Mobil: 777 298 959
773 592 659
 
E-mail: info@uni-top.cz
obchod@uni-top.cz
support@uni-top.cz
 
Web: www.uni-top.cz